Cryo-Save logo CryoSave

? Често
Задавани
Въпроси

Говорете с експерт! Свържете се с нас +359 2 989 4400! 

Защо трябва да съхраня стволовите клетки на моето дете? Покажи Всички Скрий Всички

 • ?

  Защо да съхраня стволови клетки от бъдещото ми дете?

  Стволовите клетки могат реално да спасят живота на моето или на друго дете. Хемопоетичните стволови клетки (ХСК) понастоящем се прилагат за лечението на повече от 70 кръвни и свързани с кръвта заболявания. Проучва се приложението на мезенхимните стволови клетки (МСК) за възстановяването и регенерацията на тъкани и органи. Текат клинични проучвания със СК при заболявания, като детска церебрална парализа, диабет тип I, мозъчни увреждания, сърдечни, автоимунни и неврологични заболявания и др.  

 • ?

   Защо да съхраняваме умбиликалната кръв, след като има други източници на стволови клетки?

  Въпреки че при нужда стволови клетки могат да бъдат изолирани от алтернативни източници (костен мозък, периферна кръв), умбиликалната кръв има редица предимства. Освен това, за разлика от костномозъчната пункция и/или периферната мобилизация (процедурите за пробовзимане, съответно от костен мозък и от периферна кръв), процедурата по взимането на остатъчна умбиликална кръв е неинвазивна, а клетките са на разположение веднага.

 • ?

  Защо да съхраняваме, след като учените могат да създадат плурипотентни стволови клетки?

  Разработката на метода за препрограмиране на произволно взети от възрастен организъм клетки в "индуцирани плурипотентни (стволови) клетки" (IPS = induced pluripotent cells) бе отличена с Нобелова награда през 2012 г. Този метод обаче в никакъв случай не обезмисля съхранението на умбиликална кръв, защото засега е само експериментален, а получените клетки засега са подходящи само за изследователски цели, но не и като алтернатива за клетъчните терапии. Освен това, самата генна манипулация, необходима за получаването на IPS-клетъчни линии, създава риск от нежелани мутации. В същото време, умбиликалната кръв вече е утвърден източник на стволови клетки, с практическо значение за медицината.

 • ?

  Могат ли стволовите клетки от детето ми да бъдат използвани за друг член на семейството?

  Тази възможност е предоставена поради вероятността за висока степен на тъканна съвместимост между преки роднини. Именно затова по-голямата част от алогенните трансплантации са "близкородствени", а резултатите при тях са доказано по-добри, отколкото при "неродствените" такива.

 • ?

  Има ли разлика между взетите по време на раждане стволови клетки и тези, взети на по-късен етап от живота?

   Взетите при раждане стволови клетки имат известни предимства пред пробите, взети на по-късен етап от живота. Най-важното предимство е по-високата толерантност към непълна тъканна съвместимост с потенциалния рeципиент, в сравнение с клетки, взети от костен мозък или периферна кръв. Това повишава използваемостта на тези проби. Наред с това, умбиликалните проби имат по-висок жизнен потенциал и крият по-нисък риск от предаване на вирусни инфекции. 

Събиране и процеса на запис Покажи Всички Скрий Всички

 • ?

  Има ли вероятност раждането да се забави или усложни заради вземането на пробата?

  Вземането на остатъчна кръв и/или тъкан не оказва влияние на хода на раждането и не променя начина на раждане.

 • ?

  Крие ли пробовземането рискове за бебето и мен?

  Взимането на остатъчната умбиликална кръв (и тъкан) при раждане е лесна, бърза и напълно безболезнена процедура. Само по себе си пробовзимането не изменя хода на раждането и не носи риск за майката и бебето.

 • ?

  Има ли връзка между количеството взета кръв и броя на стволовите клетки?

  По правило има пряка зависимост между количеството взета кръв и броя на стволовите клетки. Въпреки това понякога има изключения. Общото правило е, че колкото повече кръв е взета, толкова повече стволови клетки се очакват.

 • ?

  Какво се случва с биологичните проби след 20 (25) години?

  Ако пробата не е използвана до изтичане на първоначално уговорения срок за съхранение, ще Ви уведомим и ще Ви предложим да продължим съхранението. Съгласно Вашето указание, пробата може да бъде унищожена.

 • ?

  Как може да сме сигурни, че CryoSave спазва стандартите и добрите практики за качество?

  Дейността на биобанките е твърде специфична и прекият контрол от страна на клиентите е силно затруднен. Ние, в CryoSave считаме, че най-солидното доказателство за качеството и сигурността в нашата дейност са отпуснатите и използвани за лечение проби. От много важно (не само формално!) значение  са нашите лицензи и акредитации. Броят на съхранените проби, както и фактът, че сме публична и финансово прозрачна организация, също имат значение.

Защо трябва да съхраня стволовите клетки на моето дете? Покажи Всички Скрий Всички

 • ?

  Може ли детето ми да бъде лекувано от генетично заболяване с неговите собствени стволови клетки?

  Стволовите клетки носят същия генетичен материал, както останалите клетки на донора. Това ограничава автоложното използване на пробата при генетично обусловени заболявания. В тези случаи най-добрата възможност е използването на проба от здрави (генетично необременени) брат или сестра.

 • ?

  Колко проби от частни банки за стволови клетки са използвани до момента?

  Частните биобанки са предоставили до момента общо над 600 проби за близкородствена алогенна или за автоложна трансплантация. Повечето от тези трансплантации са направени в САЩ. Биобанките от Cord Blood Europe (асоциация на най-добрите биобанки в Европа) са предоставили над 50 проби, като повече от 1/3 са предоставени от CryoSave.

 • ?

  Кoи фактори определят тъканната съвместимост между близки роднини? Какъв е шансът за сходство?

  Съвместимостта по HLA-системата (Human Leucocyte Antigen) зависи от класическите закони за наследствеността. При братя и сестри има 25% вероятност за пълна съвместимост. При трансплантация с умбиликална кръв обаче е достатъчна и частична съвместимост, поради което шансът за използване на пробата между брат или сестра нараства до 40%. Между родители и деца има още по-голямо сходство, но шансът за ползване на пробата е 12.5%.

 • ?

  Има ли връзка между кръвната група и тъканната съвместимост по HLA-системата?

  При алогенните трансплантации на умбиликална кръв (ХСК), не е задължително да има съответствие на кръвните групи (АВО) между донор и реципиент, защото обемът на преливаната кръв е нищожен. За сметка на това е наложителна определена степен на тъканна съвместимост по HLA-системата (Human Leucocyte Antigen)1.

   

  1"How do I approach ABO-incompatible hematopoietic progenitor cell transplantation?" Jennider Daniel-Johnson, Joseph Schwartz, Transfusion 2011; 51:1143-1149

 • ?

  Каква е вероятността за донора да използва своите собствени стволови клетки преди 20 годишна възраст?

  Вероятността Вашето дете да бъде трансплантирано с (автоложни или алогенни) стволови клетки преди навършване на 20-годишната си възраст е около 1 : 1700. До 70-годишна възраст тази вероятност ще нарасне до 1 : 200. Настоящата статистика не взема предвид вероятното разширяване на клиничните индикации (приложения) в бъдеще2.

   

  2Nietfeld, J. J., et al. “Lifetime probabilities of hematopoietic stem cell transplantation in the US.” Biol Blood Marrow Transplant 14.3 (2008): 316-22. Print.