Cryo-Save logo CryoSave

Речник

Cryo-Save
видео Гледайте видео!

 • "Зрели" стволови клетки (ЗСК)

  "Зрели" стволови клетки (ЗСК):

  Названието "зрели" е условно. Това са стволовите клетки, намиращи се в различни тъкани на организма, след етапа на ембрионално развитие. Те се размножават чрез клетъчно делене, като заменят отмиращи клетки и регенерират увредена тъкан. Могат да бъдат изолирани веднага след раждането, както и във всеки по-късен етап от живота. ЗСК могат да бъдат унипотентни (диференцират се в един вид клетки) или мултипотентни (в различни видове клетки). За разлика от ембрионалните стволови клетки (ЕСК), употребата на ЗСК не е противоречива в биоетичен аспект, тъй като за изолирането им не се налага унищожаване на човешки ембриони.

 • Алел

  Алел:

  Алелите са различни форми или състояния на един и същи ген (генен локус). Всички алели на един ген заемат един и същ локус (място) в хромозомата. При диплоидните организми, какъвто е човекът, за всеки ген има по 2 алела, които могат да бъдат в различни взаимоотношения помежду си (напр. доминантно-рецесивни). Ако двата алела са еднакви, човек е "хомозиготен' по отношение на съответния ген. Когато има хетерозиготност, фенотипно се проявява доминантният алел.

 • "Алогенни" клетки

  "Алогенни" клетки:

  Това са използваните за алогенна трансплантация клетки от друг индивид (донор).

 • Антиген

  Антиген:

  Антигенът (генератор на антитела) е вещество или молекула, предизвикващо имунен отговор Антигените биват собствени или чужди за организма. При попадане на чужд антиген в тялото, имунната система произвежда антител с цел да унищожи или неутрализира антигена. Собствените антигени обикновено се толерират от имунната система.

 • "Автоложни" клетки

  "Автоложни" клетки:

  Това са използваните за автоложна трансплантация собствени клетки на организма.

 • Кръв от пъпна връв или плацента.

  Кръв от пъпна връв или плацента:

  кръвта в плацентата и пъпната връв.
 • Единица умбиликална кръв (CBU)

  Единица умбиликална кръв (CBU):

  Проба, която е пригодна за трансплантация, т.е., съдържа минимално необходимото количество ХСК, се обозначава като единица умбиликална кръв (от англ.: cord blood unit). Към днешна дата, във всички донорски и семейни банки за умбиликална кръв се съхраняват над 1,5 млн. CBU. Поради ограниченото количество ХСК, съдържащи се в 1 CBU, обикновено 1 CBU се използва еднократно и то при дете. За трансплантация на възрастен или при по-големи деца, могат да бъдат използвани 2 CBU (т.нар. "double cord transplantation") от различни донори.

 • Ембрионални стволови клетки

  Ембрионални стволови клетки:

  Клетки, които могат да бъдат извлечени от ембрион на 5- 7 дни. Тези стволови клетки са изключително пластични и могат да бъдат "тотипотентни" (с потенцил да се диференцират във всичките 200 вида зрели клетки) или "плурипотентни" (с потенциал да се диференцират в много, но не във всички видове зрели клетки).

 • GVHD

  GVHD:

  Болестта на присадката срещу гостоприемника (от англ.: Graft Versus Host Disease/GVHD) е проява на "реакция на отхвърляне", специфична за стволово-клетъчните трансплантации. GVHD е едно от най-честите и най-тежките усложнения при този вид трансплантации. При трансплантациите на умбиликална кръв рискът от GVHD е значително по-нисък, отколкото при костномозъчните трансплантации. Това е едно от основните предимства на умбиликалната кръв.

 • Хемопоетични стволови клетки

  Хемопоетични стволови клетки:

  дават всички клетки на кръвта.
 • HLA

  HLA:

  Човешките левкоцитни антигени (HLA = Human Leucocyte Antigen) са специфични белтъци, намиращи се по повърхността на левкоцитите. Чрез тях имунната система разпознава "свое" от "чуждо".

 • Тъканна съвместимост (HLA)

  Тъканна съвместимост (HLA):

  Молекулно-клетъчната система на човешките левкоцитни антигени (HLA = human leucocyte anigens), наричана още главен комплекс на тъканната съвместимост (MHC = major histocompatibility complex) е система, която позволява на организма да разпознава свое (собствени клетки и тъкани) от чуждо (вируси, бактерии, импланти). При това, "чуждото" бива атакувано от имунната система. Всеки индивид има свой уникален HLA-профил. Степента на тъканната съвместимост е от решаващо значение за успеха на трансплантациите.

 • Индуцирани плурипотентни стволови клетки

  Индуцирани плурипотентни стволови клетки:

  Индуцирани плурипотентни стволови клетки или още IPS клетки, са били създадени от клетки на възрастен, например кожа, черен дроб, стомах и др., чрез въвеждането на гени , които репрограмират клетката и я траснформират в клетка, която има има характеристики на ембрионална стволова клета. Терминът плурипотентен включва в себе си способността на клетката да дава различни клетъчни типове, включително трите ембрионални рода формиращи органите, нервната система, кожата, мускулите и скелета. Очератва се индуцирани плурипотентни стволови клетки да проявяват същите ключови характеристики, както и ембрионалните стволови клетки.
 • Мезенхимни стволови клетки (МСК)

  Мезенхимни стволови клетки (МСК):

  Мезенхимните стволови клетки (МСК) са нехемопоетични, мултипотентни, прогениторни клетки. Те са способни да се диференцират в различни видове зрели клетки (мастни, хрущялни, костни, мускулни, нервни и др.) и могат да моделират имунния отговор. МСК се откриват в малки количества в костния мозък   -   а в по-изобилни количества   -   в други тъкани като мастната тъкан, плацентарната кръв, амниотичната течност, във вътреставната течност, в периостеума (надкостната обвивка), в перихондриума (надхрущялна обвивка).

 • Мултипотентни стволови клетки

  Мултипотентни стволови клетки:

  Мултипотентни стволови клетки са неспециализирани клетки, които имат способността да се обновяват за дълъг период от време и да се диференцират в специализирани клетки със специфични функции. Техният потенциал да се специализират е ограничен и могат да дават определени клетъчни типове. Те се различават от плурипотентните стволови клетки, които могат да дават почти всички типове клетки.
 • Плурипотентни стволови клетки

  Плурипотентни стволови клетки:

  Плурипотентни стволови клетки, често се наричат истински, стволови клетки, защото имат потенциала да се развиват в почти всички клетки на тялото. Това означава, че при определени обстоятелства, стволова клетки изолирана от ембрион може да даде почти всички клетки на тялото. Ското след ембрионалното развитие, стволови клетки нямат този неограничен потенциал да се развиват във всички типове клетки. Тяхната плурипотентност се губи и могат да дават само определни типове клетки.
 • Прогениторни клетки

  Прогениторни клетки:

  Прогениторната клетка е като стволовата, има склонност да се диференцира в определен тип клетка , но много по-специфичен тип и трябва да се подтиква да се самообновява. Това е най-важната разлика между стволовите клетки и прогениторните клетки -стволовите клетки могат да се размножават неограничено, докато прогениторните се делят ограничен брой пъти. Противоречията за точната дефиниция продължават и все още се развива концепцията за тях.
 • Стволови клетки

  Стволови клетки:

  са клетки, които могат да се делят и деференцират в различни специализирани типове клетки, способни да се самообновяват и диференцират в други типове клетки да се размножават в среди. Стволовите клетки могат да произлизат от ембриона (фетуса ) – ембрионални стволови клетки или от възрастен индивид - зрели стволови клетки. Могат да се получат и след трансфер на ядро.
  Тотипотентни стволови клетки: недиференцирани клетки, които теоретично могат да дадат цял организъм. Това са клетките от първото деление на оплодената яйцеклетка (до 4-я ден).

 • Пъпна връв

  Пъпна връв:

  Пъпната връв и плацентата свързват плода (фетуса) с майчиния организъм. В пренаталния период чрез тях се осъществява преносът на кислород и хранителни вещества от кръвта на майката към плода. Пъпната връв съдържа две артерии и една вена, обвити от т.нар. "Вартонова пихтия". Последната е един от най- богатите източници на мезенхимни стволови клетки в човешкото тяло.

 • Унипотентни стволови клетки

  Унипотентни стволови клетки:

  Прогениторни клетки, които могат да се диференцират само в един определен вид зрели клетки.