Cryo-Save logo CryoSave

Какво правим?

Съхраняване на стволови клетки при лидера в индустрията - Cryo-Save

Cryo-Save
видео Гледайте видео!

Защо?

Веднага след раждането, се отделя 2 вида "биологичен отпадък": Остатъчната (резидуална) умбиликална кръв, която може да бъде събрана от пъпната връв и плацентата, както и парче от самата пъпна връв (от частта, която остава към плацентата (към майката). При това, тези биологични отпадъци съдържат:

  • Хемопоетични стволови клетки (ХСК), които се изолират от остатъчната умбиликална кръв

  • Мезенхимни стволови клетки (МСК), които се изолират предимно от т.нар. "Вартонова пихтия", от самата пъпна връв

След успешно пробовзимане, опаковане и етикетиране (с уникален бар-код), транспортираме пробите по най-бързия начин до нашата лаборатория. Транспортът се извършва в специалната и валидирана термозащитна кутия Natality FP-250. Приетите в лабораторията проби биват измерени и обрабтени при стерилни условия (затворена система Sepax-2 - за кръвта и чисти помещения с ламинарни боксове от най-висок клас  -  за тъканта).

Отделяме непотребните елементи на кръвта (плазмата и червените кръвни клетки). След тази първоначална обработка, отделеният "коктейл" от стволови и други прогениторни клетки бива примесен с нашия подобрен и патентован криопротектант DMSO-3  и постъпва в специален фризер за контролирано замразяване. Целият процес е високо автоматизиран, с цел свеждане на риска от човешка грешка до абсолютния минимум. Използваме минималните остатъци умбиликална кръв (аликвоти) в лумените на приводящите тръби, за да направим бактериологични изследвания и паралелно провеждаме всички задължителни тестове върху проба от майчината кръв.

След получаване на вирусологичните и бактериологичните резултати, пробите постъпват за постоянно криосъхранение в специални фризери, охлаждани с пари на течен азот, при температура -196⁰. Фризерите се намират в защитени помещения с висок клас на защита и биометрично контролиран достъп.